Sassy

Chrys-haefen Sassafras (Sassy)

Rosie

Chrys-haefen Carefree Beauty (Rosie)

Lilly

Chrys-haefen Tiger Lilly (Lilly)

Jasmine

Chrys-haefen Jasmine (Jasmine)

Buttercup

Revelry Chryshaefen Buttercup (Buttercup)

Blossom

Chrys-haefen Great Beginnings (Blossom)

Geordie

Rhiannon Halfmoon Chrys-haefen (Geordie)

Timber

Halfmoon Chrys haefen Timber  (Timber)